Meer informatie over Hardworks of Siteworks?

Stel je vraag of kijk ook eens op www.siteworks.nl

Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES

1.1. 'Account':
de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van 'Hardworks'.

1.2.'Accountgegevens':
de gegevens die 'Hardworks' verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan de klant, inclusief, indien van toepassing voor de facturering en voor zover mogelijk, verbruiksgegevens over dataverkeer.

1.3.'Email adres':
een op naam van de klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.

1.4.'Fair use':
het redelijke gebruik door de klant van dataverkeer, diskruimte en/ of belasting van het systeem, door 'Hardworks' nader te preciseren in aanvullende voorwaarden bij diensten waarop dit van toepassing is.

1.5.'Homepage':
een op naam van de klant gestelde internetpagina ofwel een titel- en introductiepagina van een website op het internet.

1.6.'Klant':
de partij die met 'Hardworks' een overeenkomst heeft gesloten.

1.7.'Netiquette':
de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd op de website van 'Hardworks'.

1.8.'Overeenkomst':
de overeenkomst tussen 'Hardworks' en een klant op grond waarvan 'Hardworks' diensten ten behoeve van de klant verricht.

1.9.'Schrijfruimte':
geheugenruimte die 'Hardworks' aan een klant ter beschikking stelt bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail, het aanhouden van een homepage of website en overige 'Hardworks' diensten.

1.10. 'Systeem':
computer- en aanverwante apparatuur waarmee 'Hardworks' de klant diensten (op het internet) verleent.

1.11.'Website':
een of meerdere geïntegreerde internetpagina's, voorafgegaan door een homepage.

1.12.'Verkeersgegevens':
de overige gegevens die de klant genereert op de systemen van 'Hardworks' door van de 'Hardworks' diensten gebruik te maken.

1.13.'Hardworks':
Het bedrijf 'Hardworks'.

1.14.'Hardworks' diensten:
de diensten of opdrachten die door 'Hardworks' ten behoeve van klanten worden verricht.

2. ALGEMEEN

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen 'Hardworks' en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.2. Alle door 'Hardworks' gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat 'Hardworks' een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant 'Hardworks' diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door 'Hardworks' mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is 'Hardworks' gehouden al hetgeen 'Hardworks' reeds heeft ontvangen (met betrekking tot het aanbod) aan de klant terug te betalen. 'Hardworks' kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.

2.3. 'Hardworks' is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 12.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van artikel 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen. Indien de klant van deze bevoegdheid gebruik maakt om de overeenkomst op te zeggen, is 'Hardworks' gehouden aan terugbetaling zoals gesteld in artikel 11.3. Uitzondering: de klant heeft geen bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen indien de wijzigingen aan de algemene voorwaarden of aanvullende voorwaarden betrekking hebben op door de overheid of door ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) gestelde eisen.

3. VERPLICHTINGEN VAN 'Hardworks'

3.1. 'Hardworks' spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor: - het in stand houden van de verbindingen die het systeem met het internet heeft; - de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

3.2. 'Hardworks' kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem garanderen, noch kan 'Hardworks' garanderen dat de verbindingen, die het systeem met het internet heeft, functioneren, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de 'Hardworks' diensten.

3.3. 'Hardworks' onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/ of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij 'Hardworks' hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 en/of 4.3 van deze algemene voorwaarden. 'Hardworks' heeft dit beleid nader omschreven in een aparte privacyverklaring. Deze is gepubliceerd op de website van 'Hardworks'.

4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

4.1. De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker en/of website beheerder verwacht mag worden. De klant stelt 'Hardworks' zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

4.2. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks 'Hardworks', overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend 'open relaying' door een verkeerd geconfigureerde mail-server. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door 'Hardworks' toegestane verbinding met het systeem bestaat.

4.3. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: - spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook e-mail begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij 'Hardworks'; - het inbreuk plegen op auteursrechten of het anderszins handelen in strijd met (intellectuele eigendoms) rechten van derden; - het openbaar maken of verspreiden van (kinder-) pornografie; - sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; - hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

4.4. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij 'Hardworks' hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

4.5. De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

4.6. De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is 'Hardworks' bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de 'Hardworks' diensten informatie te verwijderen en kosten bij de klant in rekening te brengen.

4.7. De klant is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de aanvullende voorwaarden: 'fair use'. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is 'Hardworks' bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de 'Hardworks' diensten informatie te verwijderen en kosten bij de klant in rekening te brengen.

4.8. De klant geeft bij deze toestemming aan 'Hardworks' zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van 'Hardworks' welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor 'Hardworks' en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij 'Hardworks' hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. De klant geeft bij deze toestemming voor het opnemen van zijn of haar persoonsgegevens in de whois-database. 'Hardworks' is verplicht deze gegevens te verstrekken bij het registreren van een domeinnaam voor de klant. De klant kan er voor kiezen dat de domeinnaam op naam van 'Hardworks' geregistreerd wordt. Dit moet worden aangegeven op het moment van bestelling. Hierbij geldt onverminderd het gestelde in artikel 7.2. De privacyverklaring geeft een specifiekere omschrijving van gegevensregistratie. Deze is gepubliceerd op de website van 'Hardworks'.

4.9. De klant kan een verzoek doen tot inzage of verwijdering van de eigen accountgegevens. Hij of zij kan dit vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs per post of fax naar 'Hardworks' sturen. 'Hardworks' beantwoordt deze verzoeken kosteloos en binnen 5 werkdagen per e-mail.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1. 'Hardworks' is niet aansprakelijk voor schade -in de ruimste zin- van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van 'Hardworks'. Met name is 'Hardworks' niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem bij 'Hardworks' of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van 'Hardworks'.

5.2. De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor 'Hardworks' voortvloeiende schade.

5.3. De klant vrijwaart 'Hardworks' tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van het account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

5.4. 'Hardworks' is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website van de klant. Ook indien 'Hardworks' de website heeft ontworpen in opdracht van de klant, vrijwaart de klant 'Hardworks' van alle aansprakelijkheid inzake de website van de klant: de klant blijft altijd verantwoordelijk voor de op zijn website gepubliceerde informatie.

5.5. 'Hardworks' is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte toegang tot het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.4. Bovendien is 'Hardworks' in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens 'Hardworks' ontstaat.

6. 'Hardworks' DIENSTEN

6.1. 'Hardworks' verleent voor toegang tot het systeem aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem voor de duur van de overeenkomst te gebruiken.

6.2. Voor sommige diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de dienst. Deze aanvullende voorwaarden worden per dienst apart bekendgemaakt. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend de aanvullende voorwaarden: 'fair use'.

6.3. Indien 'Hardworks' in opdracht van een klant een homepage of website ontwerpt en/of bouwt, berusten alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van het de Software en database bij 'Hardworks'.  De website inclusief de afbeeldingen

6.4. 'Hardworks' is gerechtigd de klant de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid (gratis) dataverkeer of fair use overschrijdt ten aanzien van dataverkeer, diskruimte en belasting van systemen. Bij deze overeenkomsten is de klant gehouden aan 'Hardworks' kosten van die overschrijding te betalen. In beginsel zal 'Hardworks' een ontzegging of beperking eerst een (1) dag nadat de klant hiervan door 'Hardworks' op de hoogte is gesteld, effectueren. Bij zeer grote overschrijdingen kan 'Hardworks' er toe overgaan een ontzegging of beperking per direct te effectueren. 'Hardworks' is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van 'Hardworks' levert voor partijen bindend bewijs op ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de klant.

7. DIENSTEN VAN DERDEN

7.1. Voor veel diensten is 'Hardworks' afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. 'Hardworks' is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

7.2. 'Hardworks' verzorgt in opdracht van klanten de registratie van domeinen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en 'Hardworks' aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.

8. KLACHTEN

8.1. 'Hardworks' neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op 'Hardworks' diensten en/of gedragingen of handelingen van klanten.

8.2. 'Hardworks' spant zich in klachten omtrent de 'Hardworks' diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de 'Hardworks' diensten te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 3 werkdagen melden bij de afdeling klantenservice, bij voorkeur per e-mail. De klacht wordt, indien mogelijk, 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, door 'Hardworks' in behandeling genomen. Klant wordt daarvan, indien mogelijk, 5 werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.

8.3. 'Hardworks' spant zich in klachten omtrent handelingen of gedragingen door 'Hardworks' klanten zo goed mogelijk te behandelen. De klant kan klachten over abuse, spam of illegale handelingen door klanten van 'Hardworks' binnen 5 werkdagen naar het e-mail adresinfo@hardworks.nl sturen, mits vergezeld van de relevante loggevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht.

8.4. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.

9. BEHEER VAN HET SYSTEEM

9.1. 'Hardworks' is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door 'Hardworks' te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens 'Hardworks' ontstaat.

9.2. 'Hardworks' is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het account, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens 'Hardworks' ontstaat. 'Hardworks' zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

10. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

10.1. De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor een (1) jaar. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst door de klant dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging door de klant is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop 'Hardworks' de opzegging ontvangt. 'Hardworks' is te allen tijde bevoegd om de klant onder te brengen bij een ander bedrijf, wanneer 'Hardworks' besluit om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen.

11. ONTBINDING

11.1. Indien één der partijen niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de partijen in staat zijn aan haar contractuele verplichtingen te voldoen, is partij gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

11.2. 'Hardworks' is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de 'Hardworks' diensten te staken indien de klant: - aan 'Hardworks' valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven; - nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven; - de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; - in strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.4; - in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend; - surseance van betaling heeft aangevraagd; - onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden; - een betalingsachterstand heeft van tenminste 2 maanden.

11.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, anders dan door opzegging door de klant, voor het einde van de duur van de overeenkomst en de klant tot dan toe aan de algemene en aanvullende voorwaarden voldaan heeft zoals die door 'Hardworks' zijn vastgesteld, met name zoals gesteld in artikel 4.1 tot en met 4.4 van deze algemene voorwaarden, dan is 'Hardworks' gehouden de prijs voor het nog niet verstreken deel (naar beneden afgerond op hele maanden) van de duur van de overeenkomst terug te betalen onder aftrek van de door 'Hardworks' ten behoeve van de klant gemaakte kosten die voor de gehele duur van de overeenkomst gelden, waaronder, maar niet uitsluitend, kosten voor domeinregistratie.

12. PRIJZEN

12.1. De klant is afhankelijk van de te leveren 'Hardworks' dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.

12.2. 'Hardworks' is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De prijswijzigingen worden uiterlijk een (1) maand voordat zij van kracht worden bekend gemaakt op de website en via een mailing naar bestaande klanten van 'Hardworks'. Voor zover deze wijzigingen op jaarbasis een verhoging van de vergoedingen en/of overige kosten inhoudt voor de klant, is een klant die zich niet kan verenigen met deze prijswijzigingen, bevoegd, in afwijking van artikel 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de prijswijziging, de overeenkomst per de datum waarop de prijswijzigingen ingaan, op te zeggen.

13. BETALING

13.1. De aan 'Hardworks' verschuldigde periodieke vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De eenmalige kosten voor werkzaamheden dienen na goedgekeurde acceptatietest te worden voldaan. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen.

13.2. Indien de klant niet binnen de termijn van artikel 13.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 10, tenzij 'Hardworks' aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.

14. OVERMACHT

14.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien hij daartoe verhinderd is als gevold van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van leverancier, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan leverancier zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door cliënt aan leverancier is voorgeschreven.

14.1 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresenteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

15. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Op elke overeenkomst tussen 'Hardworks' en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Almelo is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen 'Hardworks' en de klant.

15.2. Indien de klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van artikel 15.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat 'Hardworks' een beroep op artikel 15.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

15.3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

16. ACCEPTATIE (testen)

De testperiode van de acceptatietest bedraagt 1 maand en na oplevering. Gedurende de testperiode is klant niet gerechtigd het content managementsysteem voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.

Het content managementsysteem geldt als geaccepteerd op de eerste dag na de testperiode, dan wel indien leverancier vóór het einde van de testperiode  een testrapport ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 4 acceptatie niet in de weg staan.

Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de content managementsysteem fouten bevat, zal klant leverancier uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk testrapport over de fouten informeren. Leverancier zal binnen een redelijke termijn de bedoelde fouten herstellen.

Acceptatie van het content managementsysteem mag niet worden onthouden op gronden die niet verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van het content managementsysteem redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van leverancier om deze kleine fouten te herstellen.

Onder fouten wordt verstaan het substantieel niet voldoen aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties.

17. VERTROUWELIJKHEID

17.1 Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijk aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegeven worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouw indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

U bevindt zich hier : Contact>Algemene voorwaarden